Kontakt

 

MEDIMED 
I. Panasiuk, T. Piechocka, A. Gryko
Spółka Partnerska Przychodnia Lekarzy Rodzinnych

Ul. Tuwima ½ lok. 2
15-746 Białystok

Tel./Fax: 0856527477
Tel.: 0856522040

E-mail: medimed1@wp.pl

 

filia czynna od 1 marca 2017 zapraszamy! 

ul 42 Pułku Piechoty 131/4

15-181 Białystok

tel . 85 83 11 707

E-mail: rejestracja2@medimed.org.pl

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.UE L.119 z 04.05.2016, str.1) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Medimed  I. Panasiuk, T. Piechocka, A. Gryko Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Spółka Partnerska, ul. Tuwima 1/2 lok.2, 15-746 Białystok jest Medimed  I. Panasiuk, T. Piechocka, A. Gryko Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Spółka Partnerska, kontakt; tel: 85 6522040,
  e-mail: medimed1@wp.pl,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h  ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą  osoby i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, art. 26 ustawy z 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1318 ze zm.),
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta
  i  Rzeczniku Praw Pacjenta art.29 ust 1,
 5. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 160 ze zm.) i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
 6. posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
 7. istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/ Pan, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Formularz kontaktowy

odswiez strone